Lama Lodoe Rinpoche, docent Palyul Brussel, Parijs, Guernsey, Maleisië en Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren.

Docent aan Palyul Brussel, Palyul Tekchen Ling Parijs, Palyul Guernsey, Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren en 2 geassocieerde centra in Maleisië. Lama Lodoe Rinpoche draagt ​​bij tot het onderhoud van het Chadongri Tashi Yerpel Ling-klooster en het Jonang Lungkya Mingyur Dechen Ling-klooster in Amdo Golok Tibet en de bescherming van zijn onderwijstraditie, evenals zijn functie als centrum van scholing, culturele identiteit en ontwikkeling van de nomadengemeenschappen die leven in de uitlopers van het Amnye Machen-gebergte.

Lama Lodoe Rinpoche voert graag de taken uit van leraar van meditatie, ethiek en dialectiek naast pastorale taken zoals zegeningen en gebedsplechtigheden.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Lama Lodoe Rinpoché, professeur de méditation Palyul à Bruxelles, Paris, Guernesey, Malaisie et au Centre de méditation Jonang Kalachakra de Tervuren.

Enseignant à Palyul Bruxelles, Palyul Tekchen Ling Paris, Palyul Guernesey, Centre de méditation Jonang Kalachakra Tervuren et 2 centres associés en Malaisie. Lama Lodoe Rinpoché contribue à l'entretien du monastère Chadongri Tashi Yerpel Ling et du monastère de Jonang Lungkya Mingyur Dechen Ling à Amdo Golok au Tibet et à la sauvegarde de sa tradition d'enseignement ainsi que de sa fonction de centre de formation, d'identité culturelle et de développement des communautés nomades vivant au pied des montagnes d’Amnye Machen.

Lama Lodoe Rinpoché est heureux d'accomplir les tâches d'enseignant en méditation, en éthique et en dialectique, en plus des tâches pastorales telles que les bénédictions et les cérémonies de prière.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations

Lama Lodoe Rinpoche, teacher of Palyul Meditation Brussels, Paris, Guernsey, Malaysia and Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren.

Teacher at Palyul Brussels, Palyul Tekchen Ling Paris, Palyul Guernsey, Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren and 2 associated centers in Malaysia. Lama Lodoe Rinpoche contributes to the upkeep of the Chadongri Tashi Yerpel Ling Monastery and de Jonang Lungkya Mingyur Dechen Ling Monastery in Amdo Golok Tibet and the safeguarding of its teaching tradition as well as its function as a center of schooling, cultural identity and development of the nomad communities living in the foothills of the Amnye Machen mountains range.

Lama Lodoe Rinpoche is happy to perform the tasks of teacher of meditation, ethics and dialectics next to pastoral duties such as blessings and prayer ceremonies.

Kindly contact us for more information

 

Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren werkt met de levende traditie in Tibet en heeft tot doel het begrip van de intellectuele, creatieve en spirituele erfenis van de Jonang te verdedigen en te bevorderen.

 "Dacht uitgestorven te zijn, en pas onlangs aan de wereld buiten Tibet te verschijnen, de Jonang omvat zijn eigen unieke traditie van het Tibetaans Boeddhisme. De Jonangpa, eeuwenlang bewaard in de afgelegen valleien van het verre oosten van Tibet, zijn de belangrijkste afstammingshouders van de Kalachakra, een zesvoudige vajrayoga en de meditatieve zhentong zicht.

Zoals de legende vertelt, bezocht de lokale vrouwelijke beschermgodin Jomo Ngak Gyalmo Kunpangpa en nodigde hem uit om in haar vallei van Jomonang te wonen. In 1294 arriveerde Kunpangpa in Jomonang en vestigde zich in de Bliss-Infused Enjoyment of Space meditatie grot. Sinds Kunpangpa zich in de vallei vestigde, staan ​​degenen die in de transmissielijnen volgden in verband met de plaats van Jomonang bekend als "Jonangpa" en de traditie zelf als "Jonang."

Travaillant avec la tradition vivante au Tibet, Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren a pour objectif de défendre et de promouvoir la compréhension du patrimoine intellectuel, créatif et spirituel des Jonang.

 «Considéré comme éteint et apparaissant récemment au-delà du Tibet, le Jonang comprend sa propre tradition du bouddhisme tibétain. Isolés depuis des siècles dans les vallées reculées de l'extrême est du Tibet, les Jonangpa sont les principaux détenteurs de la lignée du vajrayoga à six rangs de Kalachakra et de sa vue méditative zhentong.

Selon la légende, la divinité protectrice féminine locale Jomo Ngak Gyalmo s'est rendue à Kunpangpa et l'a invité à vivre dans la vallée de Jomonang. En 1294, Kunpangpa arriva à Jomonang et s’installa dans la grotte de méditation intitulée Jouissance de l’espace. Depuis que Kunpangpa s'est installé dans la vallée, ceux qui ont suivi les lignées de transmission associées à la place de Jomonang sont connues sous le nom de "Jonangpa" et la tradition elle-même sous le nom de "Jonang".

Working with the living tradition in Tibet, the Jonang Kalachakra Meditation Center in Tervuren aims to defend and promote understanding of the Jonang's intellectual, creative and spiritual heritage.

 Thought to be extinct, and only recently appearing to the world beyond Tibet, the Jonang comprises its own unique tradition of Tibetan Buddhism. Isolated for centuries in the remote valleys of far eastern Tibet, the Jonangpa are the primary lineage-holders of the Kalachakra six-fold vajrayoga and zhentong meditative view. 

As the legend is told, the local female protector deity Jomo Ngak Gyalmo visited Kunpangpa and invited him to live in her valley of Jomonang. In 1294, Kunpangpa arrived at Jomonang and settled in the Bliss-Infused Enjoyment of Space meditation cave. Since Kunpangpa settled in the valley, those who followed in the transmission lineages associated with the place of Jomonang are known as "Jonangpa," and the tradition itself as, "Jonang."